Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Β΄

Πρακτική Οκτάηχος - Όρθρος - Ήχος Β΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD2610
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον β΄ ήχο της Πρακτικής Οκτάηχου της Κυριακής και αφορά τον Όρθρο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 

 1. Θεός Κύριος

 2. Ότε Κατήλθες - Απολυτίκιον

 3. Πάντα Υπέρ Έννοιαν

 4. Ο Ευσχήμων Ιωσήφ - Καθίσματα

 5. Ταις Μυροφόροις Γυναιξί

 6. Υπερδεδοξασμένη

 7. Των Αγγέλων Ο Δήμος - Ευλογητάρια

 8. Η Τα Μύρα Συμπαθώς

 9. Λίαν Πρωί

10. Μυροφόροι Γυναίκες

11. Προσκυνούμεν Πατέρα

12. Ζωοδότην Τεκούσα

13. Εν Τω Ουρανώ - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

14. Είμη Ότι Κύριος - Αντίφωνον Β΄

15. Οι Πεποιθότες Επί Κύριον - Αντίφωνον Γ΄

16. Πάσα Πνοή - Εωθινό Ευαγγέλιο

17. Ο Ν΄ Ψαλμός

18. Ταις Των Αποστόλων - Δόξα

19. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

20. Αναστάς Ο Ιησούς

21. Της Μετανοίας

22. Της Σωτηρίας

23. Τα Πλήθη

24. Εν Βυθώ Κατέστρωσε Ποτέ - Ωδή Α΄ - Ο Κανών

25. Ο Του Κόσμου

26. Λυτρωτής

27. Υπερτέρα

28. Ανοίξω Το Στόμα Μου - Καταβασίες (Της Περιόδου)

29. Την Τιμιωτέραν

30. Άπας Γηγενής

31. Τοις Μαθηταίς Συνέλθωμεν - Εξαποστειλάρια

32. Πάσα Πνοή - Αίνοι

33. Αινείτε Αυτόν

34. Πάσα Πνοή - Στιχηρά

35. Ειπάτωσαν Ιουδαίοι

36. Χαίρεται Λαοί

37. Άγγελος Μεν

38. Μετά Μύρων Προσελθούσαις - Εωθινόν Δοξαστικόν

39. Υπερευλογημένη

40. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

41. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

42. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα