Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη Παρασκευή Πρωί

Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη Παρασκευή Πρωί

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0550
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει τους Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα την Μεγάλη Παρασκευή Πρωί. Συνοδεύει το βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος (Μουσικό & Πρακτικό). Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Σήμερον Του Ναού

2. Ως Πρόβατον Επί Σφαγής

3. Τοις Συλλαβούς Σε

4. Δια Τον Φόβον των Ιουδαίων - Ώρα Γ΄

5. Προ Του Τιμίου Σου Σταυρού

6. Ελκόμενος Επί Σταυρού - Δόξα Και Νυν

7. Τάδε Λέγει Κύριος - Ώρα ΣΤ΄

8. Οι Νομοθέται Του Ισραήλ

9. Δεύτε Χριστοφόροι Λαοί - Δόξα Και Νυν

10. Θάμβος Ην Κατιδείν - Ώρα Θ΄

11. Ότε Τω Σταυρώ Πτοσήλωσαν

12. Σήμερον Κρεμάται Επί Ξύλου

13. Σήμερον Κρεμάται (Ήχος Πλ. Β΄)

14. Κύριε Εκέκραξα

15. Κατευθηνθήτω

16. Πάσα Η Κτίσης

17. Λαός Δυσσεβής Και Παράνομος

18. Σήμερον Σε Θεωρούσα

19. Επί Ξύλου Βλέπουσα

20. Σήμερον Ο Δεσπότης

21. Ω Πως Η Παράνομος Συναγωγή - Δόξα

22. Φοβερόν Και Παράδοξον - Και Νυν

23. Ότε Εκ του Ξύλου Σε Νεκρόν - Απόστιχα

24. Ότε Εν Τω Τάφω Τω Κενώ

25. Ότε Εν Τω Τάφω Σαρκικώς

26. Σε Τον Αναβαλλόμενον - Δόξα Και Νυν

27. Ο Ευσχήμων Ιωσήφ

28. Ταις Μυροφόροις Γυναιξί

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα