Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Πλ. Β΄

Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Πλ. Β΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0900
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον πλ. β΄ ήχο της Οκτωήχου της Κυριακής.Συνοδεύει τα βιβλία "Βυζαντινός Εσπερινός" & "Βυζαντινός Όρθρος". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Νίκην Έχων Ο Χριστός - Στιχηρά

 4. Σήμερον Ο Χριστός

 5. Σε Κύριε Τον Όντα

 6. Εν Τω Σταυρώ Σου Χριστέ

 7. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Δόξα Και Νυν

 8. Την Ανάστασίν Σου Χριστέ - Απόστιχα

 9. Πύλας Συντρίψας Χαλκάς

10. Ρεύσεως Ημάς Της Πάλαι

11. Σταυρωθείς Ως Ηβουλήθης

12. Ο Ποιητής Και Λυτρωτής Μου - Δόξα Και Νυν (Σύντομον)

13. Ο Ποιητής Και Λυτρωτής Μου - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

14. Θεός Κύριος

15. Αγγελικαί Δυνάμεις - Απολυτίκιον

16. Ο Την Ευλογημένην Καλέσας - Θεοτοκίον

17. Του Τάφου Ανεωγμένου - Καθίσματα

18. Κύριε Παρίστατω Τω Τάφω Σου

19. Προϊστορεί Ο Γεδεών

20. Η Ζωή Εν Τω Τάφω

21. Εν Τω Ουρανώ τους Οφθαλμούς Μου - Αναβαθμοί

22. Ει Μη Ότι Κύριος

23. Οι Πεποιθότες Επί Κύριον

24. Ως Εν Ηπείρω Πεζεύσας - Ο Κανών - Ωδή Α΄

25. Εκτεταμέναις Παλάμαις

26. Φόβω Σοι Ως Θεραπαινίς

27. Τον Εαυτής Δεξαμένη

28. Πάσα Πνοή - Αίνοι

29. Αινείτε Αυτόν

30. Ο Σταυρός Σου Κύριε

31. Η Ταφή Σου Δέσποτα

32. Συν Πατρί Και Πνεύματι

33. Τριήμερος Ανέστης Χριστέ

34. Η Όντως Ειρήνη - Εωθινόν ΣΤ΄

35. Μετά Την Εις Άδου Κάθοδον - Εωθινόν Ι΄

36. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Β΄)

37. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

38. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα