Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Πλ. Α΄

Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Πλ. Α΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0890
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον πλ. α΄ ήχο της Οκτωήχου της Κυριακής.Συνοδεύει τα βιβλία "Βυζαντινός Εσπερινός" & "Βυζαντινός Όρθρος". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Δια Του Τιομίου Σου Σταυρού - Στιχηρά

 4. Ο Την Ανάστασην Διδούς

 5. Μέγα Θαύμα

 6. Εσπερινήν Προσκύνησιν

 7. Εν Τη Ερυθρά Θαλάσση - Δόξα Και Νυν

 8. Σε Τον Σαρκωθέντα Σωτήρα - Απόστιχα

 9. Νυγείσης Σου Της Πλευράς

10. Ξένη Σου Η Σταύρωσις

11. Ο Δι' Ημάς Σαρκί Πάθος

12. Ναός Και Πύλη Υπάρχεις - Δόξα Και Νυν (Σύντομον)

13. Ναός Και Πύλη Υπάρχεις - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

14. Θεός Κύριος

15. Τον Συνάναρχον Λόγον - Απολυτίκιον

16. Χαίρε Πύλη Κυρίου - Θεοτοκίον

17. Τον Σταυρόν Του Κυρίου - Καθίσματα

18. Κύριε Νεκρός Προσηγορεύθης

19. Χαίρε Άγιον Όρος

20. Κύριε Μετά Την Τριήμερον

21. Εν Τω Θλίβεσθαί Με - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Α')

22. Εις Τα Όρη - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Β')

23. Επι Τοις Ειρηκόσι Μοι - Αναβαθμοί (Αντίφωνον Γ')

24. Ίππον Και Αναβάτην - Ο Κανών

25. Σε Η Ακανθηφόρος

26. Ήγειράς Με Πεσόντα

27. Λέλυται Η Κατάρα

28. Πάσα Πνοή - Αίνοι

29. Αινείτε Αυτόν

30. Κύριε Εσφραγισμένου Του Τάφου

31. Κύριε Τους Μοχλούς τους Αιωνίους

32. Κύριε Αι Γυναίκες Έδραμον

33. Κύριε Ώσπερ Εξήλθες

34. Ω Των Σοφών Σου Κριμάτων - Εωθινόν Ε΄

35. Ως Επ' Εσχάτων - Εωθινόν Θ΄

36. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Α΄)

37. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

38. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα