Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Β΄

Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Β΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0860
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον β΄ ήχο της Οκτωήχου της Κυριακής.Συνοδεύει τα βιβλία "Βυζαντινός Εσπερινός" & "Βυζαντινός Όρθρος". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Τον Προ Αιώνων Εκ Πατρός - Στιχηρά

 4. Χριστός Ο Σωτήρ Ημών

 5. Συν Αρχαγγέλοις Υμνήσωμεν

 6. Σε Τον Σταυρωθέντα Και Ταφέντα

 7. Παρήλθεν Η Σκιά Του Νόμου - Δόξα Και Νυν

 8. Η Ανάστασίς Σου Χριστέ Σωτήρ - Απόστιχα

 9. Δια Ξύλου Κατήργησας

10. Εν Τω Σταυρώ Χριστέ

11. Ζωοδότα Χριστέ

12. Ω Θαύματος Καινού (Σύντομον)

13. Ω Θαύματος Καινού (Αργόν)

14. Θεός Κύριος

15. Ότε Κατήλθες Προς τον Θάνατον - Απολυτίκιον

16. Πάντα Υπέρ Έννοιαν - Θεοτοκίον

17. Ο Ευσχήμων Ιωσήφ - Καθίσματα

18. Ταις Μυροφόροις Γυναιξί

19. Υπέρ Δεδοξασμένη Υπάρχεις

20. Αναβαθμοί - Αντ. Α΄ - Εν Τω Ουρανώ Τα Όμματα

21. Αναβαθμοί - Αντ. Β΄ - Είμη Ότι Κύριος

22. Αναβαθμοί - Αντ. Γ΄- Οι Πεποιθότες Επί Κύριον

23. Ο Κανόνας - Εν Βυθώ Κατέστρωσε Ποτέ

24. Ο Κανόνας - Ο Του Κόσμου Άρχων

25. Ο Κανόνας - Λυτρωτής Του Γένους

26. Ο Κανόνας - Υπερτέρα Πέφυκας Αγνή

27. Πάσα Πνοή - Αίνοι

28. Αινείτε Αυτόν

29. Πάσα Πνοή Και Πάσα Κτίσις

30. Ειπάτωσαν Ιουδαίοι

31. Χαίρεται Λαοί Και Αγαλλιάσθαι

32. Άγγελος Μεν Το Χαίρε

33. Με Τα Μύρων Προσελθούσαις - Εωθινόν Β΄

34. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

35. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

36. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα