Οκτώηχος της Κυριακής

Οκτώηχος της Κυριακής - Ήχος Α΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0850
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον α΄ ήχο της Οκτωήχου της Κυριακής.Συνοδεύει τα βιβλία "Βυζαντινός Εσπερινός" & "Βυζαντινός Όρθρος". Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Τας Εσπερινάς Ημών Ευχάς - Στιχηρά

4. Κυκλώσατε Λαοί Σιών

5. Δεύτε Λαοί Υμνήσωμεν

6. Ευφράνθητε Ουρανοί

7. Την Παγκόσμιον Δόξαν - Δόξα Και Νυν

8. Τω Πάθει Σου Χριστέ - Απόστιχα

9. Αγαλλιάσθω Η Κτίσις

10. Βασιλεύς Υπάρχων

11. Γυναίκες Μυροφόροι

12. Ιδού Πεπλήρωται - Δόξα Και Νυν (Σύντομον)

13. Ιδού Πεπλήρωται - Δόξα Και Νυν (Αργόν)

14. Θεός Κύριος

15. Του Λίθου Σφραγισθέντος

16. Του Γαβριήλ Φθεγξαμένου - Θεοτοκίον

17. Τον Τάφον Σου Σωτήρ - Καθίσματα

18. Σταυρώ Προσηλωθείς

19. Μητέρα Σε Θεού

20. Γυναίκες Προς Το Μνήμα

21. Εν Τω Θλίβεσθαί Με - Αναβαθμοί (Αντίφωνο Α΄)

22. Εις Τα Όρη - Αναβαθμοί (Αντίφωνο Β΄)

23. Επί Τοις Ειρηκόσι Μοι - Αναβαθμοί (Αντίφωνο Γ΄)

24. Σου Η Τροπαιούχος Δεξιά - Ο Κανόνας

25. Ο Χερσίν Αχράντοις

26. Νέκρωσιν Υπέστη

27. Χαίρε Η Της Χάριτος Πηγή

28. Πάσα Πνοή - Αίνοι

29. Αινείτε Αυτόν

30. Υμνούμεν Σου Χριστέ

31. Ο Σταυρόν Υπομείνας

32. Ο Τον Άδην Σκυλεύσας

33. Την Θεοπρεπή Σου Συγκατάβασιν

34. Εις Το Όρος Τοις Μαθηταίς - Εωθινόν Α΄

35. Δοξολογία (Ήχος Α΄)

36. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

37. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα