Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας (1)

Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας (1)

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD054Α
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει τους Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα την Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας. Συνοδεύει (προαιρετικά), το βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος (Μουσικό & Πρακτικό). Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

  1. Εκ νυκτός Ορθρίζει - Αλληλούια

  2. Δικαιοσύνην μάθετε - Αλληλούια

  3. Ζήλος λήψεται - Αλληλούια

  4. Ότε οι ένδοξοι μαθηταί

  5. Άρχοντες λαών - Ά Αντίφωνον

  6. Λόγον παράνομον

  7. Τας αισθήσεις ημών

  8. Παρθένος έτεκες - Θεοτοκίον

  9. Έδραμε λέγων - Β΄Αντίφωνον

10. Εν Ελέει τον Θεόν

11. Ον έτεκες Παρθένε - Θεοτοκίον

12. Δια Λαζάρου - Β΄Αντίφωνον

13. Εν τω δείπνο Σου 

14. Ιωάννην ερωτήσαντι

15. Εις τριακόσια αργύρια

16. Εν τω νιπτήρι Σου Χριστέ

17. Γρηγορείτε και προσεύχεσθε

18. Διάσωσον από κινδύνων - Θεοτοκίον

19. Εν τω δείπνω - Κάθισμα

20. Σήμερον ο Ιούδας - Δ΄Αντίφωνον

21. Σήμερον ο Ιούδας παραποιήται

22. Την Φιλαδελφίαν κτίσωμεν

23. Δεδοξασμένα περι Σου - Θεοτοκίον

24. Ο μαθητής του Διδασκάλου - Ε΄Αντίφωνον

25. Σήμερον έλεγεν

26. Η άρρητος επ' εσχάτων

27. Σήμερον γρηγορεί - ΣΤ΄Αντίφωνον

28. Σήμερον τω Σταυρώ

29. Κύριε επί το πάθος

30. Χαίρε Θεοτόκε - Θεοτοκίον

31.  Ποιός Σε Τρόπος - Κάθισμα

32. Τοις Συλλαβούσι Σε - Ζ΄ Αντίφωνον

33. Τρίτον Αρνησάμενος

34. Ως Πύλην Σωτήριον - Δόξα Και Νυν

35. Είπατε Παράνομοι - Η΄ Αντίφωνον

36. Σταυρωθήτω Έκραζον

37. Ότι Ουκ Έχομεν Παρρησίαν - Δόξα Και Νυν

38. Έστησαν Τα Τριάκοντα Αργύρια - Θ΄ Αντίφωνον

39. Έδωκαν Εις το Βρώμα μου Χολήν

40. Οι Εξ΄Εθνών Υμνούμεν Σε - Δόξα Και Νυν

41. Ω Πως Ιούδας Ο Ποτέ Σου Μαθητής - Κάθισμα

42. Ο Αναβαλλόμενος Φως - Ι΄ Αντίφωνον

43. Ο Μαθητής Ηρνήσατω

44. Ειρήνευσον Τον Κόσμον - Δόξα Και Νυν

45. Αντί Αγαθών - ΙΑ΄ Αντίφωνον

46. Επί Τη Προδοσία

47. Ούτε Γη Ως Εσείστη

48. Θεόν Εκ Σου Σαρκωθέντα - Δόξα Και Νυν

49. Τάδε Λέγει Κύριος - ΙΒ΄ Αντίφωνον

50. Σήμερον του Ναού

51. Οι Νομοθέται Του Ισραήλ

52. Χαίρε Η Πύλη του Βασιλέως - Δόξα Και Νυν

53. Ότε Παρέστης Τω Καϊάφα - Κάθισμα

54. Το Άθροισμα Των Ιουδαίων - ΙΓ΄ Αντίφωνον

55. Ον Πάντα Φρίσσει

56. Θεοτόκε Η Τεκούσα - Δόξα Και ΝυνΔεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα