Μ.Τετάρτη Εσπέρας - Νιπτήρος

Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη Τετάρτη Εσπέρας (1)

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD053
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει τους Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα την Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας. Συνοδεύει το βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος (Μουσικό & Πρακτικό). Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

  1. Εκ Νυκτός Ορθρίζει - Αλληλούια

  2. Δικαιοσύνην Μάθετε - Αλληλούια

  3. Ζήλος Λήψεται - Αλληλούια

  4. Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί

  5. Τμηθείση Τιμάτε - Ωδή Α΄

  6. Κύριος Ων Πάντων - Ωδή Γ΄

  7. Ο λίμνας και πηγάς

  8. Ταπεινούμενος

  9. Συνεσθίων Δέσποτα

10. Προκατίδων ο Προφήτης - Ωδή Δ΄

11. Τω συνδέσμω της Αγάπης - Ωδή Ε΄

12. Άβυσσος έσχατη - Ωδή ΣΤ΄

13. Οι παίδες εν Βαβυλώνι - Ωδή Ζ΄

14. Νόμων Πατρώων - Ωδή Η΄

15. Ξένιας Δεσποτικής - Ωδή Θ΄

16. Τον Νυμφώνα σου βλέπω - Εξαποστειλάριον

17. Πάσα πνοή - Αίνοι

18. Αινείται Αυτόν

19. Συντέχει λοιπόν

20. Ιούδας ο παράνομος

21. Ιούδας ο προδότης

22. Ιούδας ο δούλος και δόλιος

23. Ον εκήρηξεν αμνόν

24. Σήμερον το κατά Χριστού

25. Σήμερον ο Ιούδας

26. Μηδείς ω πιστοί

27. Ο τρόπος σου δολιότητος - Δόξα

28. Μυσταγωγών Σοι Χριστέ - Και Νυν

29. Σήμερον Τω Σταυρώ

30. Κύριε Επί Το Πάθος

31. Χαίρε Θεοτόκε - Δόξα Και Νυν

32. Ποιός Σε Τρόπος - Κάθισμα

33. Τοις Συλλαβούσι Σε - Ζ΄ Αντίφωνον

34. Τρίτον Αρνησάμενος

35. Ως Πύλην Σωτήριον - Δόξα Και Νυν

36. Είπατε Παράνομοι - Η΄ Αντίφωνον

37. Σταυρωθήτω Έκραζον

38. Ότι Ουκ Έχομεν Παρρησίαν - Δόξα Και Νυν

39. Έστησαν Τα Τριάκοντα Αργύρια - Θ΄ Αντίφωνον

40. Έδωκαν Εις το Βρώμα μου Χολήν

41. Οι Εξ΄Εθνών Υμνούμεν Σε - Δόξα Και Νυν

42. Ω Πως Ιούδας Ο Ποτέ Σου Μαθητής - Κάθισμα

43. Ο Αναβαλλόμενος Φως - Ι΄ Αντίφωνον

44. Ο Μαθητής Ηρνήσατω

45. Ειρήνευσον Τον Κόσμον - Δόξα Και Νυν

46. Αντί Αγαθών - ΙΑ΄ Αντίφωνον

47. Επί Τη Προδοσία

48. Ούτε Γη Ως Εσείστη

49. Θεόν Εκ Σου Σαρκωθέντα - Δόξα Και Νυν

50. Τάδε Λέγει Κύριος - ΙΒ΄ Αντίφωνον

51. Σήμερον του Ναού

52. Οι Νομοθέται Του Ισραήλ

53. Χαίρε Η Πύλη του Βασιλέως - Δόξα Και Νυν

54. Ότε Παρέστης Τω Καϊάφα - Κάθισμα

55. Το Άθροισμα Των Ιουδαίων - ΙΓ΄ Αντίφωνον

56. Ον Πάντα Φρίσσει

57. Θεοτόκε Η Τεκούσα - Δόξα Και Νυν

58. Κύριε Ο Τον Ληστήν - ΙΔ΄ Αντίφωνον

59. Μικράν Φωνήν

60. Χαίρε Η Δι' Αγγέλου - Δόξα Και Νυν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα