Νο54Β - Μ.Πέμπτη Εσπέρας

Μεγάλη Εβδομάδα - Μ. Πέμπτη Εσπέρας (2)


 

7.00

CD054B
Δεν υπάρχει απόθεμα

Το CD αυτό περιέχει τους Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα την Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας. Συνοδεύει (προαιρετικά), το βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος (Μουσικό & Πρακτικό). Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής

  1. Κύριε ο τον ληστήν - ΙΔ΄ Αντίφωνον

  2. Μικράν φωνήν

  3. Χαίρε η δι' Αγγέλου - Θεοτοκίον

  4. Σήμερον κρεμάται

  5. Μη ως Ιουδαίοι

  6. Ο Σταυρός Σου Κύριε

  7. Ορώσα Σε - Θεοτοκίον

  8. Εξηγόρασας ημάς - Κάθισμα

  9. Εν τη Βασιλεία Σου...

10. Μακάριοι οι Πενθούντες

11. Μακάριοι οι Πεινώντες

12. Μακάριοι οι Ελεήμονες

13. Μακάριοι οι Καθαροί τη καρδία

14. Μακάριοι οι Ειρηνοποιοί

15. Μακάριοι οι Δεδιωγμένοι

16. Μακάριοι έστε όταν ονειδίσωσιν

17. Χαίρετε και Αγαλιάσθε

18. Τον Πατέρα και Υιόν - Δόξα

19. Την Μητέρα Σου Χριστέ - Και Νυν

20. Διεμερίσαντο τα Ιμάτια - Προκείμενο

21. Προς Σε Ορθρίζω - Ωδή Ε΄

22. Ρυφθέντες πόδας

23. Οράτε έφη - Δόξα και Νυν

24. Στήλην κακίας - Ωδή Η΄

25. Από βλεφάρων

26. Βέβηλων Έπος

27. Βάθος Σοφίας

28. Την Τιμιωτέραν - Ωδή Θ΄

29. Ολέθριον στείρα

30. Νόμον αγνοούντες

31. Τοις Έθνεσιν έκλοτον - Δόξα

32. Εκύκλωσαν κύνες

33. Τον ληστή αυθημερόν - Εξαποστειλάριον

34. Πάσα πνοή

35. Αινείτε Αυτόν

36. Δύο και πονηράν εποίησεν

37. Έκαστον μέλος

38. Σταυρωθέντος Σου Χριστέ

39. Εξέδυσάν Με - Δόξα

40. Εξέδυσάν Με - Έτερον

41. Τον Νότων μου έδωκα - Και Νυν

42. Πάσα η Κτίσις - Απόστιχα

43. Λαός Δησσεβής

44. Σήμερον Σε Θεορούσα

45. Επί ξήλου βλέπουσα

46. Κύριε αναβαινόντος Σου - Δόξα

47. Ήδη βάπτεται κάλαμος - Και Νυν

48. Εξηγόρασας ημάς - Απολυτίκιον

 

Κανένα