Αναστασιματάριον Ιωάννου - Ήχος Πλ. B΄

ΝΑΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD0190
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για τον πλ. β΄ ήχο του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Νίκην Έχω Χριστέ - Στιχηρά

 4. Σήμερον Ο Χριστός

 5. Σε Κύριε τον Όντα

 6. Εν Τω Σταυρώ Σου

 7. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Δόξα Και Νυν

 8. Την Ανάστασήν Σου Χριστέ

 9. Πύλας Συντρίψας Χαλάς

10. Ρεύσεως Ημάς Της Πάλαι

11. Σταυρωθής Ως Ηβουλήθης

12. Ο Ποιητής Και Λυτρωτής Μου - Θεοτοκίον (Σύντομον)

13. Ο Ποιητής Και Λυτρωτής Μου - Θεοτοκίον (Αργόν)

14. Θεός Κύριος

15. Αγγελικαί Δυνάμεις - Απολυτίκιον

16. Ο Την Ευλογημένην

17. Του Τάφου Ανεωγμένου - Καθίσματα

18. Κύριε Παρίστατω Τω Τάφω Σου

19. Προϊστορεί Ο Γεδεών

20. Η Ζωή Εν Τω Τάφω

21. Εν Τω Ουρανώ Τους Οφθαλμούς Μου - Αναβαθμοί

22. Ει Μη Ότι Κύριος

23. Οι Πεποιθότες Επί Κύριον

24. Ως Εν Ηπείρω Πεζεύσας

25. Εκτεταμένες Παλάμαις

26. Φόβω Σοι Ως Θεραπαινίς

27. Τον Εαυτής Δεξαμένη

28. Πάσα Πνοή

29. Αινείτε Αυτόν

30. Ο Σταυρός Σου Κύριε

31. Η Ταφή Σου Δέσποτα

32. Συν Πατρί Και Πνεύματι

33. Τριήμερος Ανέστης Χριστέ

34. Η Όντως Ειρήνη - Εωθινόν ΣΤ΄Δοξαστικόν

35. Μετά Της Εις Άδου Κάθοδον - Εωθινόν Ι΄ Δοξαστικόν

36. Δοξολογία

37. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

38. Σήμερον Σωτηρίαν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα