Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Πλ. Α΄ (Μέρος 2ο)

ΟΧΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD3070
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για το 2ο μέρος του πλ. α΄ ήχου της παραλλαγής του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Πάσα Πνοή - Αίνοι

 2. Αινείτε Τον Κύριον

 3. Αινείτε Αυτόν

 4. Αινείτε Αυτόν Πάντες Οι Άγγελοι

 5. Πάσαι Αι Δυνάμεις

 6. Κύριε Εσφραγισμένου

 7. Προήλθες

 8. Ουκ Έγνωσαν

 9. Ουκ Ήσθοντο

10. Πεφανέρωται

11. Ο Ανυμνούσιν

12. Κύριε Τους Μοχλούς

13. Και Δεσμά Διάρρηξας

14. Εις Μαρτύριον

15. Και Προήγες

16. Μέγα Σου Το Έλεος

17. Κύριε Αι Γυναίκες

18. Και Προσελθούσαι

19. Τω Φόβω Κυλισθέντα

20. Ανέστη Ο Κύριος

21. Κύριε Ώσπερ Εξήλθες

22. Ούτως Εισήλθες

23. Δεικνύων Αυτοίς

24. Ως Εκ Σπέρματος

25. Μέγα Σου Το Έλεος

26. Ω Των Σοφών Σου Κριμάτων - Εωθινόν Ε΄

27. Έδωκας - Εωθινόν Ε΄

28. Λουκά Δε - Εωθινόν Ε΄

29. Και Ομιλών - Εωθινόν Ε΄

30. Διο Και Ονειδίζει - Εωθινόν Ε΄

31. Και Μη Μετέχων - Εωθινόν Ε΄

32. Αλλ' Ο Πάντα - Εωθινόν Ε΄

33. Και Εν Τω Ευλογείν - Εωθινόν Ε΄

34. Ων Και Προ Τούτου - Εωθινόν Ε΄

35. Ανεφλέγοντο - Εωθινόν Ε΄

36. Ήδη Τρανώς - Εωθινόν Ε΄

37. Ως Επ' Εσχάτων - Εωθινόν Θ΄

38. Ούσης Οψίας - Εωθινόν Θ΄

39. Και Θαύματι - Εωθινόν Θ΄

40. Την Εκ Νεκρών Σου - Εωθινόν Θ΄

41. Αλλ' Έπλησας - Εωθινόν Θ΄

42. Και Πνεύματος - Εωθινόν Θ΄

43. Και Εξουσίαν - Εωθινόν Θ΄

44. Αφέσεως Αμαρτιών - Εωθινόν Θ΄

45. Το Της Απιστίας - Εωθινόν Θ΄

46. Διό Παράσχου - Εωθινόν Θ΄

47. Και Άφεσιν Πταισμάτων - Εωθινόν Θ΄

48. Δοξολογία Μανουήλ Πρωτ

49. Κύριε Βασιλεύ

50. Πρόσδεξαι

51. Καθ' Εκάστην

52. Ευλογητός Ει Κύριε Ο Θεός

53. Ευλογητός Ει Κύριε

54. Κύριε Προς Σε Κατέφυγον

55. Παράτεινον

56. Δόξα Πατρί

57. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

58. Άγιος Αθάνατος - Ασματικόν

59. Σήμερον Σωτηρία

60. Καθελών Γαρ (Σήμερον Σωτηρία)

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα