Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Γ΄

Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Γ΄

ΟΧΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD3040
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για το τον γ΄ ήχο της παραλλαγής του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Τω Σω Σταυρώ

 4. Πεφώτισται

 5. Δοξάζω Του Πατρός

 6. Τον Σταυρόν Σου

 7. Υμνούμεν Τον Σωτήρα

 8. Τοις Εν Άδη

 9. Οι Αναξίως Εστώτες

10. Πως Μη Θαυμάσωμεν (Σύντομον)

11. Δόξα Και Νυν

12. Πως Μη Θαυμάσωμεν (Αργόν)

13. Ο Τω Πάθει Σου - Απόστιχα

14. Η Ζωοδόχος Σου

15. Θεός Υπάρχων

16. Ίνα το Γένος

17. Ασπόρως Εκ Θείου (Σύντομον)

18. Ασπόρως Εκ Θείου (Αργόν)

19. Θεός Κύριος

20. Ευφραινέσθω

21. Σε Την Μεσιτέυσασαν

22. Χριστός Εκ Νεκρών - Καθίσματα

23. Σαρκί Του Θανάτου

24. Την Ωραιότητα

25. Το Αναλλοίοτον

26. Το Ακατάληπτον

27. Τον Ακατάληπτον

28. Την Αιχμαλωσίαν Σιών - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

29. Εν Τω Νότω

30. Δόξα - Και Νυν

31. Αγίω Πνεύματι

32. Εάν Μη Κύριος - Αντίφωνον Β΄

33. Του Καρπού

34. Αγίω Πνεύματι - Δόξα Και Νυν

35. Οι Φοβούμενοι Τον Κύριον - Αντίφωνον Β΄

36. Κύκλω Της Τραπέζης Σου

37. Δόξα Και Νυν

38. Αγίω Πνεύματι

39. Είπατε Εν Τοις Έθνεσιν - Προκείμενον

40. Ο Τα Ύδατα - Ωδή Α΄ - Ο Κανών

41. Ο Την Γην

42. Νικητής

43. Αληθή Θεοτόκον

44. Την Τιμιωτέραν

45. Πάσα Πνοή - Αίνοι

46. Αινείτε Αυτόν

47. Δεύτε Πάντα Τα Έθνη

48. Διηγήσαντο

49. Χαράς Τα Πάντα

50. Εν Τω Φωτί Σου

51. Της Μαγδαλινής - Εωθινόν Γ΄

52. Δοξολογία Μανουήλ Πρωτ

53. Υμνούμεν Σε

54. Κύριε Βασιλεύ

55. Κύριε Ο Θεός

56. Πρόσδεξαι

57. Ότι Συ Ει

58. Καθ' Εκάστην

59. Καταξίωσον

60. Ευλογητός Ει Κύριε

61. Γένοιτο Κύριε

62. Ευλογητός Ει Κύριε - 1ο

63. Ευλογητός Ει Κύριε - 2ο

64. Κύριε Καταφυγή

65. Κύριε Προς Σε

66. Ότι Παρά Σοι

67. Παράτεινον

68. Άγιος Ο Θεός

69. Δόξα Πατρί

70. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

71. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα