Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Α΄ (Μέρος 2ο)

Αναστασιματάριον Ιωάννου Παραλλαγή - Ήχος Α΄ (Μέρος 2ο)

ΟΧΙ, Μονωδιακό


 

7.00

CD3010
Σε Απόθεμα
+

Πρόκειται για το 2ο μέρος του α΄ ήχου της παραλλαγής του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου.Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Των Αγγέλων Ο Δήμος - Ευλογητάρια Αργά

 2. Τι Τα Μύρα Συμπαθώς

 3. Λίαν Πρωί

 4. Μυροφόροι Γυναίκες

 5. Προσκυνούμεν Πατέρα

 6. Και Νυν

 7. Ζωοδότην Τεκούσα

 8. Αλληλούια - 1ο

 9. Αλληλούια - 2ο

10. Εν Τω Θλιβεσθαί Με - Αντίφωνον Α΄ - Αναβαθμοί

11. Εις Τα Όρη - Αντίφωνον Β΄

12. Επί Τοις Ειρηκόσι Μοι - Αντίφωνον Γ΄

13. Σου Η Τροπαιούχος Δεξιά - Ωδή Α΄- Ο Κανών

14. Ο Χερσίν Αχράντοις

15. Νέκρωσιν Υπέστη

16. Χαίρε Η Της Χάριτος Πηγή - Θεοτοκίον

17. Ο Μόνος Ειδώς Της - Ωδή Γ΄- Ο Ειρμός

18. Θεόν Συλλαβούσα Εν Γαστρί - Θεοτοκίον

19. Πάσα Πνοή - Αίνοι

20. Αινείτε Αυτόν

21. Υμνούμεν Σου Χριστέ

22. Ο Σταυρόν Υπομείνας

23. Ο Τον Άδην Σκυλεύσας

24. Την Θεοπρεπή Σου

25. Εις Το Όρος - Εωθινόν Α΄

26. Δοξολογία Μανουήλ Πρωτ

27. Δόξα - Και Νυν - Άγιος Αθάνατος

28. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

29. Σήμερον Σωτηρία

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα