Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού

Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού - 14 Σεπτεμβρίου

ΝΑΙ, Σεπτέμβριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1110
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Σταυρός Ανυψούμενος - Στιχηρά Προσόμοια

 4. Μωσής Προετύπου Σε

 5. Σταυρέ Πανσεβάσμιε

 6. Δεύτε Άπαντα Τα Έθνη - Δόξα Και Νυν

 7. Φως Ιλαρόν

 8. Σήμερον Ως Αληθώς - Ιδιόμελον Λιτής

 9. Χαίροις Ο Ζωηφόρος Σταυρός - Απόστιχα

10. Χαίροις Ο Του Κυρίου Σταυρός

11. Χαίροις Ο Των Τυφλών Οδηγός

12. Ον Περ Πάλαι Μωσής - Δόξα Και Νυν

13. Σώσον Κύριε... - Απολυτίκιον

14. Συ Μου Σκέπη Κραταιά - Δόξα - Εις τον Ν΄ Ψαλμόν

15. Σταυρέ Του Χριστού

16. Μυστικώς Ει Θεοτόκε - Θ΄ Ωδή Της Εορτής

17. Αγαλλέσθω Τα Δρυμού

18. Ιερόν Ηγέρθη Κέρας

19. Ο Διαβρώσεως Του Ξύλου

20. Μη Την Πικρίαν

21. Αδιαλείπτως Βλαπτομένους

22. Ίνα Τον Τύπον

23. Μυστικώς Ει Θεοτόκε

24. Σταυρός Ο Φύλαξ - Εξαποστειλάριον

25. Σταυρός Υψούται

26. Πάσα Πνοή - Αίνοι

27. Αινείτε Αυτόν

28. Ω Του Παραδόξου.. Το Ζωηφόρον

29. Ω Του Παραδόξου.. Ως Βοτρύν

30. Ω Του Παραδόξου.. Εύρος και Μήκος

31. Σήμερον Προέρχεται - Δόξα Και Νυν

32. Δοξολογία (Ήχος Δ΄)

33. Ασματικόν του Σταυρού - Άγια

34. Ο Υψωθείς - Κοντάκιον

35. Μυστικώς Ει Θεοτόκε

Κανένα