Εσπερινός & Όρθρος των Χριστουγέννων

Εσπερινός & Όρθρος των Χριστουγέννων - 25 Δεκεμβρίου

ΝΑΙ, Δεκέμβριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1260
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου των Χριστουγέννων, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Δεύτε Αγαλλιασώμεθα

 4. Του Κυρίου Ιησού Γεννηθέντος

 5. Η Βασιλεία Σου Χριστέ

 6. Τι Σοι Προσενέγκωμεν Χριστέ

 7. Αυγούστου Μοναρχήσαντος - Δόξα Και Νυν

 8. Λαθών Ετέχθης (Ήχος Πλ. Β΄)

 9. Ανέτειλας Χριστέ (Ήχος Πλ. Β΄)

10. Μέγαν Και Παράδοξον - Απόστιχα

11. Σήμερον Τίκτει Η Παρθένος

12. Του Κυρίου Ιησού Γεννηθέντος

13. Ευφράνθητι Ιερουσαλήμ - Δόξα

14. Σπηλαίω Παρώκησας - Και Νυν

15. Η Γέννησίς Σου - Απολυτίκιον

16. Δεύτε Ίδωμεν Πιστοί

17. Τι Θαυμάζεις Μαριάμ

18. Ο Αχώρητος Παντί

19. Τα Σύμπαντα Σήμερον - Δόξα

20. Δόξα Εν Υψίστοις Θεώ

21. Επεσκέψατο Ημάς - Εξαποστειλάριον

22. Πάσα Πνοή

23. Αινείτε Αυτόν

24. Ευφραίνεσθε Δίκαιοι

25. Ο Πατήρ Ευδόκησεν

26. Θεοτόκε Παρθένε

27. Δεύτε Ανυμνήσωμεν

28. Ότε Καιρός - Δόξα

29. Σήμερον Ο Χριστός - Και Νυν

30. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

31. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα