Κυριακή της Αναστάσεως

Κυριακή της Αναστάσεως

ΝΑΙ, Κινητή Εορτή, Μονωδιακό


 

7.00

CD1760
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Κυριακής της Αναστάσεως και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης και χοράρχης Γεώργιος Κακουλίδης, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύματι Θαλάσσης - Ωδή Α΄ (Κανόνας)

 2. Σε Τον Επί Υδάτων - Ωδή Γ΄

 3. Την Εν Σταυρώ Σου - Ωδή Δ΄

 4. Θεοφανείας Σου Χριστέ - Ωδή Ε΄

 5. Συνεσχέθη Αλλ' ου Κατεσχέθη - Ωδή ΣΤ΄

 6. Άφραστον Θαύμα - Ωδή Ζ΄

 7. Έκστιθη Φρίττων Ουρανέ - Ωδή Η΄

 8. Μη Εποδύρου Μου Μήτερ - Ωδή Θ΄

 9. Δεύτε Λάβετε Φως

10. Την Ανάστασίν Σου

11. Χριστός Ανέστη

12. Αναστάσεως Ημέρα - Ωδή Α΄ (Κανόνας)

13. Χριστός Ανέστη

14. Αναστάς Ο Ιησούς

15. Δεύτε Πώμα Πίωμεν - Ωδή Γ΄

16. Επί Της Θείας Φυλακής - Ωδή Δ΄

17. Ορθρίσωμεν Όρθρου - Ωδή Ε΄

18. Κατήλθες - Ωδή ΣΤ΄

19. Ο Παίδας Εκ Καμίνου - Ωδή Ζ΄

20. Αύτη Η Κλιττή - Ωδή Η΄

21. Φωτίζου Φωτίζου - Ωδή Θ΄

22. Χριστός Ανέστη

23. Αναστάς Ο Ιησούς

24. Σαρκί Υπνώσας - Εξαποστειλάριον

25. Πάσα Πνοή - Αίνοι

26. Αινείτε Αυτόν

27. Υμνούμεν Σου Χριστέ

28. Ο Σταυρόν Υπομείνας

29. Ο Τον Άδην Σκυλεύσας

30. Την Θεοπρεπήν Σου

31. Πάσχα Ιερόν - Στιχηρά Πάσχα

32. Δεύτε Από Θέας

33. Αι Μυροφόροι

34. Πάσχα Το Τερπνόν

35. Αναστάσεως Ημέρα - Δόξα και Νυν

36. Εν Εκκλησίαις - Εισοδικόν

37. Προλαβούσαι Τον Όρθρον

38. Ει Και Εν Τάφω - Κοντάκιον

39. Σώμα Χριστού (Με Κράτημα) - Κοινωνικόν

40. Η Του Στόματός Σου - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα