Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Εύρεση Τιμίας Κεφαλής)

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Εύρεση Τιμίας Κεφαλής) - 24 Φεβρουρίου

ΝΑΙ, Φεβρουάριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1710
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Πρόοδρομου και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Βασίλειος Κύρκος, με μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα (Ήχος πλ. α΄)

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Χαίροις η Ιερά Κεφαλή

 4. Στάμνω Εγκεκριμμένη Ποτέ

 5. Κάρα η τον Αμνόν

 6. Θησαυρός Ενθέων - Δόξα

 7. Τις Μη Μακαρίσει Σε - και Νυν

 8. Φως Ιλαρόν

 9. Δεύτε την Τιμίαν Κεφαλήν

10. Ώσπερ Εκ Μετάλλων Ο Χρυσός

11. Πάλαι Ώσπερ Θείος Θησαυρός

12. Η Των Θείων Εννοιών - Δόξα

13. Χαίρε Η Ελλπίς Ημών - και Νυν

14. Θεός Κύριος - Εκ Γης Ανατείλας

15. Το Απ΄Αιώνος Απόκρυφον

16. Ως Θείον Θησαύρισμα - Καθίσματα

17. Ταχύ Προκατάλαβε

18. Αναδοθείσα Ως Χρυσός

19. Ου Σιωπήσωμεν Ποτέ

20. Ο Ηρώδης Πρόδρομε

21. Μωησής Εώρακε

22. Εκ Νεότητός Μου - Αντίφωνον Α' (Σύντομον)

23. Εκ Νεότητός Μου - Αντίφωνον Α' (Αργόν)

24. Ταίς του Σου Προδρόμου - Δόξα

25. Ταίς της Θεοτόκου - και Νυν

26. Ως Εν Ταμείω Θησαυρός - Μεσώδιον Κάθισμα

27. Του Βαπτιστού Η Κεφαλή - Όμοιον

28. Το Προσταχθέν Μυστικώς

29. Ανοίξω Το Στόμα Μου - Καταβασίες

30. Την Τιμιωτέραν

31. Λαμπροφανής Ανέτειλεν - Εξαποστειλάριον

32. Ψυχαγωγείται Πάναγνε - Θεοτοκίον

33. Πάσα Πνοή - Ήχος δ΄

34. Αινείτε Αυτόν

35. Τον Δεσπότην Και Αρχιερέα - Αργόν (Ήχος Βαρύς)

36. Ήνοιξε Προπύλαια

37. Μύρα Ώσπερ Νάματα

38. Έτεμεν Η Κάρα Σου

39. Την Πανσεβάσμιον Κάρα - Δόξα

40. Φιλάγαθε Θεέ και Σωτήρ - και Νυν

41. Δοξολογία (Ήχος Β΄)

42. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

43. Εκ Γης Ανατείλας - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα