Άγιος Παντελεήμονας

Άγιος Παντελεήμονας - 27 Ιουλίου

ΝΑΙ, Ιούλιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1380
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Παντελεήμονα και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ιωάννης Τσούνης με την επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ο Επαξίως Κληθείς - Προσόμ

 4. Ο Ιαμάτων Την Χάριν

 5. Ο Εξ Αΰλου Πηγών

 6. Εξέλαμψε Σήμερον - Δόξα

 7. Τοις Μη Μακαρίσει - Και Νυν

 8. Φως Ιλαρόν

 9. Αγώνα Καλόν - Ιδιόμ. Εις Την Λιτήν

10. Παντελεήμονος Μνήμην - Απόστιχα Προσόμ

11. Την Κατά Γνώμην

12. Τις Αναξίως Τους Άθλους

13. Μητρικήν Αγαπήσας - Δόξα

14. Τα Ουράνια Υμνεί Σε - Και Νυν

15. Θεός Κύριος - Αθλοφόρε Άγιε - Απολυτ

16. Σε Την Μεσιτεύσασαν - Θεοτοκίον

17. Μητρός το Ευσεβές - Καθίσματα

18. Ελπίς Χριστιανών

19. Ως Στρατιώτην Του Χριστού

20. Των Ακαθάρτων Λογισμών

21. Εορτάζει Σήμερον

22. Τας Αχράντους Χείρας Σου

23. Ταις Του Αθλοφόρου - Δόξα

24. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

25. Ελεήμονα Χριστόν - Ιδιόμ. Εις Τον Ν΄Ψαλμόν

26. Μαρτυρήσας Γενναίως - Κάθισμα

27. Την Σοφίαν Και Λόγον

28. Συναξάριον

29. Παντελεήμων Πάνσοφε - Εξαποστειλάριον

30. Μαρία Καθαρότατον

31. Πάσα Πνοή - Αίνοι

32. Αινείτε Αυτόν

33. Έλεος Θεού Μιμούμενος - Προσόμ

34. Έργον Πρόνοιας

35. Καλλεί Θεόφρων

36. Σήμερον Εξέλαμψεν - Δόξα

37. Εκ Παντοίων Κινδύνων - Και Νυν

38. Δοξολογία Μ. Πρωτοψ. (Ήχος Δ΄)

39. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα