Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - 24 Αυγούστου

ΝΑΙ, Αύγουστος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1540
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Βόσσης με την επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ο Αποστόλων Τον Ζήλον

 4. Ευαγγελίου Ο Μέγας

 5. Ενδεδυμένος Την Δύναμιν

 6. Αιτωλίας Το Βλάστημα

 7. Και Εν Άθω Διέπρεψας

 8. Ως Ο Παύλος Ο Ένθεος

 9. Σήμερον Λαμπρός Ανέτειλεν - Δόξα

10. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Αγάλλου Εν Κυρίω

13. Χαίροις Των Αποστόλων - Προσόμ

14. Χαίροις Της Επιπνοίας

15. Χαίροις Της Αιτωλίας Βλαστός

16. Τω Λόγω Της Χάριτος - Δόξα

17. Δέσποινα Πρόσδεξαι - Και Νυν

18. Θεός Κύριος - Θείας Πίστεως - Απολυτίκιον

19. Σε Την Μεσιτεύσασαν - Θεοτοκίον

20. Ως Έλαβες Σοφέ - Κάθισμα

21. Κυήσασα Σαρκί

22. Ευαγγελίου Της Ειρήνης

23. Ανερμηνεύτως Θεοτόκε

24. Την Θείαν Επίπνοιαν

25. Αφράστως Κυήσασας

26. Ταις Των Αποστόλων - Δόξα - Εις τον Ν΄ Ψαλμόν

27. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

28. Διδασκαλίας Τω Φωτί - Ιδιόμ

29. Τον Μέγα Ισαπόστολον - Εξαποστειλάριον

30. Θεόν Τον Υπερούσιον - Θεοτοκίον

31. Πάσα Πνοή - Αίνοι

32. Αινείτε Αυτόν

33. Των Αποστόλων Τον Ζήλον - Στιχ. Προσόμ

34. Εξ Αθώ Πάτερ Εκλάμψας

35. Χαίροι Εν Σοι Αιτωλία

36. Του Παρακλήτου Την Χάριν

37. Ευαγγελικώς Πολιτευσάμενος - Δόξα

38. Μακαρίζομέν Σε - Και Νυν

39. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Α΄)

40. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

41. Θείας Πίστεως - Απολυτίκιον

42. Χαίροις Αποστόλων - Μεγαλυνάριον (Ήχος Β΄)

43. Χαίροις Αποστόλων - Μεγαλυνάριον (Ήχος Πλ. Δ΄)

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα