Ο Άγιος Γρηγόριος

Ο Άγιος Γρηγόριος - 25 Ιανουαρίου

ΝΑΙ, Ιανουάριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1500
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία του Αγίου Γρηγορίου - και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ιωάννης Θεοδώρου με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Πάτερ Γρηγόριε Τασά - Στιχ. Προσόμ

 4. Πάτερ Γρηγόριε Σωφός

 5. Πάτερ Γηγόριε Θεού

 6. Η Γρήγορος Γλώσσα Σου - Δόξα

 7. Ο Βασιλεύς Των Ουρανών - Και Νυν

 8. Φως Ιλαρόν

 9. Ενθέοις Πράξεσι - Ιδιόμ. Λιτής

10. Χαίροις Θεολογίας - Απόστιχα

11. Αίγλη Θεολογίας

12. Χαίροις Ο Ποταμός

13. Τας Καρδίας Των Πιστών - Δόξα

14. Πάντων Η Αντίληψης - Και Νυν

15. Θεός Κύριος - Ο Ποιμενικός Αυλός - Απολυτ

16. Του Γαβριήλ Φθεγξαμένου

17. Θείαν Έλαμψιν

18. Θείας Φύσεως

19. Γρηγορήσας Τω Λόγω

20. Της Ψυχής Μου Τα Πάθη

21. Στηλιτεύων Την Πλάνην

22. Δεύτε Πάντα Τα Έθνη

23. Ταις Του Ιεράρχου - Δόξα - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

24. Ταις Της Θεοτόκου - Καιν Νυν

25. Όσιε Τρισμάκαρ - Ιδιόμ

26. Εξανοίξας Το Στόμα - Μεσόδ. Κάθισμα

27. Όταν Έλθη Του Κρίναι

28. Μονάδα Τρισυπόστατον - Εξαποστειλάριον

29. Υψηγορία Χρώμενος

30. Μετά Της Θεομήτορος

31. Πάσα Πνοή - Αίνοι

32. Αινείτε Αυτόν

33. Διατεμών Τον του Γράμματος - Στιχ. Προσόμοια

34. Ο Θεολόγος Δεύτερος

35. Γεωπονήσας Τη Γλώσση

36. Τον Της Σοφίας Κρατήρι

37. Την Λύραν Του Πνεύματος - Δόξα

38. Αμαρτωλών Τας Δεήσεις - Και Νυν

39. Δοξολογία (Ήχος Α΄)

40. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

41. Ο Ποιμενικός Αυλός - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα