Οι Άγιοι Αθανάσιος & Κύριλλος

Οι Άγιοι Αθανάσιος & Κύριλλος - 18 Ιανουαρίου & 2 Μαΐου

ΝΑΙ, Ιανουάριος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1450
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία των Αγίων Αθανασίου & Κυρίλλου - και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Βόσσης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Διωγμούς Εκαρτέρησας - Στιχηρά Προσόμοια

 4. Αστραπές Του Κηρύγματος

 5. Αρετήν Πάσαν Ήσκησας

 6. Τοις Πυρίνοις Σου Δόγμασι - Όμοια Αγ. Κυρίλου

 7. Ευφράδια Των Λόγων Σου

 8. Της Χριστού Απεδίωξας

 9. Ιεραρχών Τους Αρχηγούς - Δόξα

10. Χριστού Τον Ιερέα - Έτερον

11. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Και Νυν

12. Φως Ιλαρόν

13. Το Μέγα Κλέος - Ιδιόμ. Λιτής

14. Χαίροις Ιεραρχών Η Δυάς

15. Χαίροις Ιεραρχών

16. Χαίροις Η Ιερά Ξυνωρίς

17. Ιεραρχών Τους Ακραιμόνας - Δόξα

18. Θεός Κύριος - Έργοις Λάμψαμντες - Απολυτ

19. Σε Την Μεσιτέυσασαν - Θεοτοκίον

20. Τον Λειμώνα Των Λόγων - Καθίσματα

21. Χαίρε Πύλη Κυρίου

22. Θείον Έδρασμα

23. Θρόνος Πάγχρυσος

24. Τριάδος Της Σεπτής

25. Μαρία Το Σεπτόν

26. Ταις Των Διδασκάλων - Δόξα - Εις Τον Ν΄ Ψαλμόν

27. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

28. Εξεχύθη Η Χάρις - Ιδιόμ

29. Φωστήρες Υπέρλαμπροι - Μεσώδιο Κάθισμα

30. Παρθένε Πανύμνητε

31. Της Υπερθέου Πάνσοφοι - Εξαποστειλάριον

32. Όρος Θεού Πανάγιον

33. Πάσα Πνοή - Αίνοι

34. Αινείτε Αυτόν

35. Δεύτε Φιλεορτοί - Στιχ. Προσόμοια

36. Ορθοδοξίας Άκτισι

37. Την Ιεράν Ξυνωρίδα

38. Ταις Ικεσίαις Των Θείων

39. Δεύτε Φιλεορτών - Δόξα

40. Μακαρίζομέν Σε - Και Νυν

41. Δοξολογία (Ήχος Πλ. Α΄)

42. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα