Η Αγία Παρασκευή

Η Αγία Παρασκευή - 26 Ιουλίου

ΝΑΙ, Ιούλιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1440
Σε Απόθεμα
+

 

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Αγίας Παρασκευής - και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Απόστολος Καλπακίδης με την μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη, συνοδεία ισοκρατών. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ω Του Παραδόξου Θαύματος - Προσόμ

 4. Μάρτυς Χριστού

 5. Οσιομάρτυς Πανένδοξε

 6. Μάρτυς Αθλητά - Αγ. Ερμολάου

 7. Μάρτυς Αθλητά Ερμόλαε

 8. Ερμιπόντε Και Ερμολάον

 9. Παρθενομάρτυς Αθληφόρε - Δόξα

10. Τις Μη Μακαρίσει Σε - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Δεύτε Πάντες Οι Πιστοί - Ιδιόμ. Λιτής

13. Πολυώδυνα Βάσαβα - Απόστιχα Προσόμ

14. Της Πλακός Την Βαρύτητα

15. Καθαρότητα Σώματος

16. Δεύτε Πάντες Της Γης - Δόξα

17. Θεοτόκε Συ Ει Η Άμπελος - Και Νυν

18. Θεός Κύριος - Τη Σπουδή Σου Τη Κλήσει - Απολυτ

19. Ιερατεύσαντες Γνησίως

20. Τον Ωραιότατον Χριστόν - Καθίσαματα

21. Ου Σιωπήσωμεν Ποτέ

22. Ως Αμωμός Άμνας

23. Μητέρα Σε Θεού

24. Ταις Της Αθληφόρου - Δόξα

25. Ταις Της Θεοτόκου - Και Νυν

26. Ότε Εξεδήμησας

27. Ιερώς Την Ζωήν Μου - Μεσώδ. Κάθισμα

28. Ως Παρθένον Και Μόνην

29. Ρωσθείσα Καλλιπάρθενε - Εξαποστειλάριον

30. Μαρία Καθαρώτατον

31. Πάσα Πνοή - Αίνοι

32. Αινείτε Αυτόν

33. Εν Ταις Αυλαίς Του Κυρίου - Στιχ. Προσόμ

34. Ρήξασα Κράτος

35. Ασκήσει Πρώην Το Σώμα

36. Εν Πόλει Του Θεού Ημών - Δόξα

37. Την Πάσαν Ελπίδαν Μου - Και Νυν

38. Δοξολογία

39. Άγιος Ο Θεός - Ασματικόν

40. Την Σπουδήν Σου Τη Κλήση - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα