Αγία Ευφημία

Αγία Ευφημία - 11 Ιουλίου

ΟΧΙ, Ιούλιος, Μονωδιακό


 

7.00

CD1510
Σε Απόθεμα
+

Το CD αυτό περιέχει την ακολουθία της Αγίας Ευφημίας και συνοδεύει το ομώνυμο βιβλίο. Ψάλλειο πρωτοψάλτης Διονύσιος Ζαφειράκης, με μουσική επιμέλεια του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κακουλίδη. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής :

 1. Κύριε Εκέκραξα - Ήχος πλ. δ΄

 2. Κατευθυνθήτω

 3. Ω του Παραδόξου Θαύματος

 4. Μάρτυς Αληθώς Πανεύφημε

 5. Θείων Πατέρων Συνάθροισμα

 6. Την Σωρόν των Λειψάνων σου

 7. Και Πυρί Προσωμίλησας

 8. Ευτυχή και Διόσκορον

 9. Εκ Δεξιών του Σωτήρος - Δόξα

10. Τις μη Μακαρίσει σε - Και Νυν

11. Φως Ιλαρόν

12. Δεύτε Πάντες οι Πιστοί - Ιδιόμελο Λιτής

13. Δεύτε Καθαρθώμεν - Απόστιχα

14. Έστης Προβλημάτων

15. Μάρτυς Ευφημία του Χριστού

16. Η Διηνθισμένη - Δόξα

17. Θεοτόκε Συ Ει η Άμπελος - Και Νυν

18. Λίαν Εύφρανας - Απολυτίκιον

19. Σε την Μεσιτεύσασαν - Θεοτοκίον

20. Θεός Κύριος

21. Η Νύμφη και Αμνάς - Α΄ Στιχολογία

22. Ελπίς Χριστιανών

23. Κατησχύνθησαν Αισχρώς - Β΄ Στιχολογία

24. Κατεπλάγη Ιωσήφ

25. Εν τη Ευσήμω Εορτή - Εις τον Πολυέλεον

26. Ευχαριστούμεν Σοι

27. Εκ Νεότητός μου - Α΄ Αντίφωνον δ΄ ήχου

28. Εκ Νεότητός μου - Αργόν

29. Ταις της Αθληφόρου - Δόξα

30. Εκ Δεξιών του Σωτήρος - Εις Ν΄ Ψαλμόν

31. Τον Νυμφίον Σου - Μεσώδια Καθίσματα

32. Τη Θεοτόκω Εκτενώς

33. Και Θανούσα Ζωηρόν - Εξαποστειλάριον

34. Ο Θεός Ημών Αγνή

35. Πάσα Πνοή - Ήχος πλ. α΄

36. Αινείτε Αυτόν

37. Χαίροις Παρθενομάρτυς Χριστού

38. Δεύτε της Αθληφόρου Χριστού

39. Όρους Παραλαβούσα

40. Πάσα Γλώσσα Κινείσθω - Δόξα

41. Δέσποινα Πρόσδεξαι - Και Νυν

42. Δοξολογία - Ήχος πλ. δ΄

43. Άγιος ο Θεός - Ασματικόν

44. Λίαν Εύφρανας - Απολυτίκιον

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Κανένα